×
×

Activate

GS1 Activate podmínky používání od 1. 1. 2023

Dále jen „Podmínky“

Definice:

Data jsou v tomto kontextu údaje majitele obchodní značky, který je jejich vlastníkem. Zahrnují GTIN a definovanou sadu atributů o produktu.
GS1 je obecné označení globální nebo libovolné národní organizace GS1.
GS1 Activate je webový nástroj, poskytovaný organizací GS1 Czech Republic, primárně určený pro generování a správu identifikačních čísel GTIN a GLN.

 

Upozornění! GS1 Activate není primárně určen pro pokrytí požadavků vyplývajících z legislativy nebo pro hlášení kontrolním či regulačním orgánům. To platí zejména pro regulované produkty ve zdravotnictví.

GS1 AISBL je globální nezisková organizace registrovaná v Belgii se sídlem na adrese Avenue Louise 326, box 10, 1050 Brussels.
GS1 Czech Republic členská organizace GS1, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, IČ 60433591, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 58574.
Hlavní poskytovatel dat je vlastník dat.
Oprávněný uživatel je osoba zmocněná Poskytovatelem dat k přístupu a využívání GS1 Activate.
Poskytovatel dat je fyzická nebo právnická osoba, která přijala tyto Podmínky. Poskytovatel dat odpovídá za dodržování Podmínek Oprávněnými uživateli.
Souhlas.

Jak budou vaše data sdílena, komu budou přístupná?

Poskytovatel dat je srozuměn a souhlasí, že GS1 Czech Republic sdílí Data skrze lokální a globální služby s třetími stranami, tj. s příjemci Dat.
Záruky.

Jaké poskytujete záruky ohledně původu, vlastnictví a kvality dat?

Poskytovatel dat zaručuje, že data vytvořil sám, případně k nim má dispoziční právo, že jeho data neporušují žádná práva třetích stran včetně práva na soukromí, nebo práva duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty), a že neporušují žádné další právní předpisy nebo nařízení. Poskytovatel dat prohlašuje, že provedl softwarová, hardwarová a organizační opatření, a tak zaručuje, že tato Data neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý obsah.
Kvalita dat.

Odpovídáte za kvalitu Dat? Musí vaše Data splňovat nějaké podmínky?

Poskytovatel Dat je srozuměn s tím, že Data budou ověřena validačními pravidly uvedenými v dokumentech „GS1 General Specifications“ a Global Data Dictionary, případně dalšími technickými specifikacemi, které mohou být v budoucnu implementovány a/nebo modifikovány. Poskytovatel dat odpovídá za kvalitu Dat.
Nápravná opatření.

Je GS1 Czech Republic oprávněna Data znepřístupnit?

V případě, že GS1 Czech Republic zjistí nebo bude mít podezření, že poskytnutá Data porušují jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, má právo taková Data zejména dočasně znepřístupnit, v případě závažného porušení i odstranit.
Důsledky ukončení licneční smlouvy.

Je GS1 oprávněna si ponechat data i po ukončení licenční smlouvy s GS1 Czech Republic na přístup k GS1 Activate?

Bez ohledu na ukončení licenční smlouvy s GS1 Czech Republic, GS1 může uchovat Data poskytnutá Poskytovatelem dat. Ve výchozím nastavení budou taková Data zobrazena, ale označena jako nadále neaktualizovaná. Poskytovatel Dat však může požadovat, aby GS1 již data nezobrazovala.
Omezení odpovědnosti.

Je Poskytovatel dat odpovědný za nahrání Dat do systému?

Poskytovatel dat odpovídá za Data, která sdílí v GS1 Activate. GS1 Czech Republic, GS1 AISBL ani žádná jiná národní organizace GS1 neodpovídají, mimo míru stanovenou zákonem, za jakoukoli škodu/újmu způsobenou třetí straně, a to včetně, nikoli však pouze za škody skutečné, přímé, následné, nepřímé, náhodné nebo sankční, a to i v případě, že jsou předem informovány o možnostech takových škod, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním Dat Poskytovatele dat třetí stranou.
Odškodnění.

Je Poskytovatel dat povinen odškodnit GS1 v souvislosti s Daty?

Poskytovatel dat slibuje a souhlasí s tím, že plně nahradí škodu a bude hájit zájmy GS1 Czech Republic, GS1 AISBL, jako i jakékoliv jiné národní organizace GS1 proti všem nárokům, žalobám, škodám, závazkům, povinnostem, ztrátám, vypořádáním, rozhodnutím, nákladům a výdajům (zahrnujíce přiměřené výdaje a náklady na právní zastoupení), které vznesl jakýkoli spotřebitel, státní nebo správní orgán nebo jiná třetí strana, a které vyplývají z nebo vznikly v důsledku (i) jakéhokoli tvrzení, že použití, zveřejnění nebo poskytnutí údajů Poskytovatele dat porušuje jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku, právo pořizovatele databáze nebo jiná práva duševního vlastnictví; (ii) jakékohokoli porušení nebo domnělého porušení těchto Podmínek nebo jakýchkoliv platných zákonů nebo předpisů ze strany Poskytovatele dat a/nebo jeho Oprávněných uživatelů; a/nebo (iii) jakéhokoli tvrzení, že Data (Poskytovatele dat) byla Poskytovateli dat zpřístupněna v rozporu se zárukami Poskytovatele dat uvedenými v tomto dokumentu.
Zmocněnci.

Za jakých podmínek smí Poskytovatel dat nahrát Data za někoho jiného?

Pokud Poskytovatel dat jedná jménem (např. zmocněnec, distributor, poskytovatel obsahu) Hlavního poskytovatele dat (např. výrobce) při tvorbě, správě a/nebo publikaci Dat, musí být schopen se prokázat příslušným oprávněním v rozsahu těchto podmínek, a to za jakýchkoliv okolností a na první vyžádání GS1 Czech Republic.
Změna Podmínek.

Za jakých okolností dochází ke změně těchto Podmínek či k dodatkům?

Tyto Podmínky užívání je GS1 Czech Republic oprávněno změnit. Nové změní Podmínek bude zveřejněno na webových stránkách GS1 Czech Republic jeden (1) kalendářní měsíc před nabytím účinnosti, na což bude Poskytovatel dat upozorněn před přihlášením do GS1 Activate. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude Poskytovatel dat při přihlášení vyzván k jejich odsouhlasení.