×
×

GS1 Activate Podmínky používání

Dále jen „Podmínky“

Definice:

Data

jsou údaje vlastníka značky, které znamenají GTIN a určenou sadu atributů o produktu.

GS1

jakákoli národní nezisková organizace GS1.

GS1 Activate

je webový nástroj, poskytovaný organizací GS1 Czech Republic, primárně určený pro generování a správu identifikačních čísel GTIN a GLN.

Upozornění! GS1 Activate není primárně určen pro pokrytí požadavků vyplývajících z legislativy nebo pro hlášení kontrolním či regulačním orgánům. To platí zejména pro regulované produkty ve zdravotnictví.

GS1 AISBL

je mezinárodní nezisková organizace registrovaná v Belgii se sídlem na adrese Avenue Louise 326, box 10, 1050 Brussels.

GS1 Czech Republic

členská organizace GS1, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, IČ 60433591, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 58574.

Hlavní poskytovatel dat

je vlastník dat.

Oprávněný uživatel

je osoba zmocněná Poskytovatelem dat k přístupu a užití GS1 Activate. Poskytovatel dat odpovídá za dodržování Podmínek Oprávněnými uživateli.

Poskytovatel dat

je fyzická nebo právnická osoba, která přijala tyto Podmínky.

Souhlas.

Jak budou vaše data sdílena, komu budou přístupná?

Poskytovatel dat je srozuměn a souhlasí, že GS1 Czech Republic sdílí Data skrze lokální a globální služby GS1, které je zpřístupní třetím stranám, příjemcům Dat.

Záruky.

Jaké poskytujete záruky ohledně původu, vlastnictví a kvality dat?

Poskytovatel dat zaručuje, že data vytvořil sám, případně k nim má dispoziční právo, že jeho data neporušují žádná práva třetích stran včetně práva na soukromí, nebo práva duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty), a že neporušují žádné další právní předpisy nebo nařízení. Poskytovatel prohlašuje, že provedl softwarová, hardwarová a organizační opatření, a tak zaručuje, že tato data neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý obsah.

Kvalita dat.

Odpovídáte za kvalitu dat? Musí vaše data splňovat nějaké podmínky?

Poskytovatel dat je srozuměn s tím, že data budou ověřena v souladu s validačními pravidly stanovenými v „GS1 General Specifications“ dostupnými na internetové adrese https://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications, the Global Data Dictionary, a ověřena v souladu s jakýmikoliv dalšími technickými specifikacemi, které mohou být v budoucnu implementovány a/nebo modifikovány. Poskytovatel dat odpovídá za kvalitu dat.

Nápravná opatření.

Je GS1 Czech Republic oprávněna data znepřístupnit?

V případě, že GS1 Czech Republic zjistí nebo bude mít podezření, že poskytnutá data porušují jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, má právo taková data zejména dočasně znepřístupnit, v případě závažného porušení i odstranit.

Důsledky ukončení smlouvy.

Je GS1 oprávněna si ponechat data i po ukončení licenční smlouvy s GS1 Czech Republic na přístup k GS1 Activate?

Bez ohledu na ukončení licenční smlouvy s GS1 Czech Republic, GS1 může uchovat data poskytnutá Poskytovatelem dat. Ve výchozím nastavení budou taková data zobrazena, ale označena jako nadále neaktualizovaná. Poskytovatel dat však může požadovat, aby GS1 již data nezobrazovala.

Omezení odpovědnosti.

Je Poskytovatel dat odpovědný za nahrání dat do systému?

Poskytovatel dat odpovídá za data, která sdílí v GS1 Activate. GS1 Czech Republic, GS1 AISBL ani žádná jiná národní organizace GS1 neodpovídají, mimo míru stanovenou zákonem, za jakoukoli škodu/újmu způsobenou třetí straně, a to včetně, nikoli však pouze za škody skutečné, přímé, následné, nepřímé, náhodné nebo sankční, a to i v případě, že jsou předem informovány o možnostech takových škod, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním dat Poskytovatele dat třetí stranou.

Odškodnění.

Je Poskytovatel dat povinen odškodnit GS1 v souvislosti s daty?

Poskytovatel dat slibuje a souhlasí s tím, že plně nahradí škodu a bude hájit zájmy GS1 Czech Republic, GS1 AISBL, jako i jakékoliv jiné národní organizace GS1 proti všem nárokům, žalobám, škodám, závazkům, povinnostem, ztrátám, vypořádáním, rozhodnutím, nákladům a výdajům (zahrnujíce přiměřené výdaje a náklady na právní zastoupení), které vznesl jakýkoli spotřebitel, státní nebo správní orgán nebo jiná třetí strana, a které vyplývají z nebo vznikly v důsledku (i) jakéhokoli tvrzení, že použití, zveřejnění nebo poskytnutí údajů Poskytovatele dat porušuje jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku, právo pořizovatele databáze nebo jiná práva duševního vlastnictví; (ii) jakékoliv porušení nebo domnělého porušení těchto Podmínek nebo jakýchkoliv platných zákonů nebo předpisů ze strany Poskytovatele dat a/nebo jeho Oprávněných uživatelů; a/nebo (iii) jakékoli tvrzení, že data (Poskytovatele dat) byla Poskytovateli dat zpřístupněna v rozporu se zárukami Poskytovatele dat uvedenými v tomto dokumentu.

Zmocněnci.

Za jakých podmínek smí Poskytovatel dat nahrát data za někoho jiného?

Pokud Poskytovatel dat jedná jménem (např. zmocněnec, distributor, poskytovatel obsahu) Hlavního poskytovatele dat (např. výrobce) při tvorbě, správě a/nebo doručení dat Hlavního poskytovatele dat, musí být Poskytovatel dat schopen prokázat oprávnění pro poskytování dat Hlavního poskytovatele dat za daným účelem v rozsahu těchto podmínek, a to za jakýchkoliv okolností a na první vyžádání GS1 Czech Republic.

Změna Podmínek.

Za jakých okolností dochází ke změně, dodatkům těchto Podmínek?

Tyto Podmínky užívání je GS1 Czech Republic oprávněno změnit. Nové změní Podmínek bude zveřejněno na webových stránkách GS1 Czech Republic jeden (1) kalendářní měsíc před nabytím účinnosti, na což bude Poskytovatel dat upozorněn před přihlášením do GS1 Activate. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude Poskytovatel dat při přihlášení vyzván k jejich odsouhlasení. Nesouhlasí-li Poskytovatel dat se změněným zněním Podmínek, po uplynutí lhůty dle věty druhé nebude moci využívat přístupu k nástroji GS1 Activate bez odsouhlasení nového znění Podmínek.