×
×

Povinné označování přípravků na ochranu rostlin 2D kódy GS1 DataMatrix

Povinné označování přípravků na ochranu rostlin 2D kódy GS1 DataMatrix

27.09.2022

22. 9. 2022 vyšla novela zákona o rostlinolékařské péči, která mj. přináší povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele 2D kódy. Distributoři těchto přípravků jsou povinni zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat.

Způsob zasílání údajů do úložiště, technické podmínky, strukturu datové věty a četnost zasílání stanoví vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, na jejíž novelizaci se aktuálně pracuje.

S ohledem na to, že obecný požadavek na označení přípravků 2D kódy dříve stanovila vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin a také je tato problematika součástí vládou schváleného Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice, bylo úložiště realizováno již před platností zákona. Do doby nabytí účinnosti zákona obsahujícího výše uvedené povinnosti, tedy do 1. 7. 2023, je zasílání dat do úložiště dobrovolné a slouží především k ověření funkčnosti systému a jeho případným úpravám. Standardem 2D kódů je zvolen GS1 DataMatrix, což zajistí jednotnost systému.

Řada výrobců označuje přípravky 2D kódy již nyní. Pokud přípravek nebude označen 2D kódem z výroby, přechází tato povinnost na prvního distributora v ČR. Přístup distributorů do úložiště je řešen prostřednictvím portálu eAGRI, do něhož se daný distributor přihlásí. Vstupní odkaz vedoucí do úložiště je pak umístěn na webových stránkách ÚKZÚZ v oddílu Přípravky na ochranu rostlin – Kontrola POR – Úložiště dat o uvádění POR na trh. Distributoři mohou využít za účelem úprav svých skladových softwarů pro automatické odesílání dat podrobnější informace o IT řešení systému, včetně struktury datových vět, viz web ÚKZÚZ. Systém je průběžně dále rozvíjen, společně s tvorbou doprovodných aplikací.