×
×

Společný jazyk trhu

Společný jazyk trhu

Napsal/a Pavla Cihlářová, ředitelka, GS1 Czech Republic, 15. 07. 2022. Kategorie: , , , ,

Na světovém trhu se pohybuje více než 100 milionů produktů, které nesou identifikační číslo GS1, denně se na pokladnách obchodů naskenuje šest miliard čárových kódů. Kromě toho GS1 představuje důležitou neutrální platformu pro komunikaci mezi uživateli napříč trhy, sektory i zeměmi. Je pomyslným kulatým stolem pro společná jednání zástupců průmyslu, profesních institucí či kontrolních nebo regulačních orgánů. Pozici úspěšného moderátora dialogu obchodních partnerů o inovacích, efektivitě, udržitelném rozvoji, digitalizaci a dalších tématech předurčují organizaci GS1 mimo jiné její principy fungování:

Neziskovost a neutralita

GS1 je díky svému neprofitnímu založení přímo předurčena pro roli nezávislé autority na trhu. Mezi byznysově orientovanými obchodními partnery pomáhá efektivně vyjednat obecné parametry win-win řešení.

Viceprezident GS1 Czech Republic Pavel Moravec, Head of CEE IS-IT and Sustainability společnosti Nestlé, k tomu říká: „Důležitým principem GS1 je neutralita. GS1 je organizací, která podporuje široké portfolio průmyslových odvětví a spolupracuje se společnostmi všech velikostí i zaměření. Doslova propojuje nespojitelné, nabízí platformu pro konkurenty, je objektivním a nestranným odborníkem, který se soustředí na klíčové procesy v celém dodavatelském řetězci. Standardy GS1 přinášejí výhody všem, ale jen za předpokladu, že jsou aplikovány správným způsobem. Proto je důležité, že je na trhu subjekt, který není spojen s žádným konkrétním komerčním řešením, ale naopak poskytuje stejné nástroje pro automatickou identifikaci, sběr a sdílení dat všem, kteří je mohou využít.“

GS1 významným způsobem pomáhá komunikovat i témata, která nejsou denní rutinou, ale přesto je potřeba na ně trh včas připravit. GS1 v minulosti pomáhalo prošlapávat cestu elektronické výměně dat, dodnes velké EDI komunity masivně využívají národní subsety pro výměnu obchodních dokumentů. Dnes je obdobná situace při prosazování datové synchronizace jako nástroje pro správu produktových dat.

Podle Pavla Moravce bude GS1 hrát stále důležitější roli v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje a celkově v digitální transformaci. „Logicky to navazuje na činnosti, kterým se organizace věnuje již nyní, například v ochraně trhu proti padělkům, bezpečnosti zboží i koncových spotřebitelů.“

Uživatel v centru zájmu

Organizace GS1 je řízena samotnými uživateli. Proto jsou standardy GS1 pro uživatele vždy velmi relevantní a kopírují potřeby obchodní praxe.

„Role GS1 spočívá především v pozici tvůrce standardů,“ říká Jan Příhoda, ředitel společnosti KODYS, která je jedním za zakládajících členů sdružení a zároveň akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic. „Z mého pohledu vidím jako klíčové oblasti tvorby standardů automatickou identifikaci a elektronickou výměnu dat. Jenomže aby standard fungoval, musí se jím všichni zúčastnění řídit, dodržovat stanovená pravidla, a to v rámci celého dodavatelského řetězce od výroby až ke koncovému spotřebiteli. Názornou ukázkou může být období, kdy došlo k masovému nasazení čárových kódů v České republice. Jako první se EAN objevil na spotřebitelských jednotkách, tj. v retailu.

Pak následovalo využití standardů GS1 v rámci logistického řetězce. Postupně se přidalo elektronické objednávání. Nutně tedy muselo dojít, obrazně řečeno pod dohledem GS1, ke spolupráci mezi výrobci, logistickými firmami i obchodníky.“

Obdobný trend můžeme vidět i dnes, kdy je GS1 na českém trhu hlavním propagátorem datové synchronizace. Opět je klíčovým partnerem pro retailovou komunitu, pomáhá najít shodu a nabízí efektivní řešení pro celý trh. „Další oblastí, kde je GS1 iniciátorem změny, bude náhrada klasického lineárního kódu dvojrozměrným, a to z důvodu okamžité dostupnosti informací o daném výrobku,“ upozorňuje Jan Příhoda. „Tato iniciativa předpokládá opět spolupráci všech zúčastněných stran – od výrobců přes dodavatele HW, SW, informačních systémů, mobilních technologií až po obchodníky a vlastně i koncové spotřebitele.“

„Pro nasazování jakýchkoliv novinek je ale zásadním předpokladem, že musí být přínosné pro všechny zúčastněné, ať už jde o zpřehlednění informace o daném produktu nebo efektivnější a rychlejší výměnu dat. Při splnění této podmínky je pak v zájmu všech standardy GS1 implementovat a tím pádem spolupracovat při jejich nasazení,“ dodává Jan Příhoda s ohledem na své mnohaleté zkušenosti z praxe.

Globální standardy lokálně v akci

Standardy GS1 jsou vytvářeny globálně, ale jejich implementace je vždy ovlivněna podmínkami na konkrétním lokálním trhu. To má samozřejmě své výhody, ale je to zároveň jedna z velkých výzev. Zejména pro nadnárodní společnosti. Často není jednoduché koordinovat interpretaci korporátních procesů napříč kontinenty. Ale o to více je role standardů důležitá.

Michal Weirich, ředitel společnosti Weleda CZ/SK/PL, k tomu říká: „Standardy jsou jednotícími prvky, jsou oním globálním jazykem, srozumitelným minimálně pro ty, kteří rozumět chtějí. Názornou ukázkou funkčnosti a efektivity globálního standardu na lokální úrovni je například globální datová synchronizace.“ Jedná se o nástroj pro sdílení produktových dat a jejich relevantních atributů, které jsou potřebné pro dodavatelský řetězec od výroby až pro prodej produktu. Společnost Weleda využila své zahraniční zkušenosti a byla jedním z průkopníků datové synchronizace na českém trhu. „Komplexita dnešní datové komunikace je určitě výzvou pro výrobce i obchodníky,“ uvádí Michal Weirich. „Využívání stan- dardu spolu s technologií datové synchronizace vnáší do procesu výměny dat efektivitu založenou na harmonizaci požadavků napříč trhem. Společnosti mohou využít jednou publikovaná data pro více obchodních partnerů, a to i v dalších zemích. Mají tak možnost lépe spravovat portfolio svých produktů pro různé cílové trhy.“

Partnerství a spolupráce

GS1 je přímo esencí partnerského přístupu k uživatelům všech velikostí a oborů 115 národních organizací, kterými disponuje, a představuje robustní expertní zázemí pro uživatele ze všech koutů světa. Národní organizace jsou propojeny desítkami pracovních skupin, sdílí vzájemně příklady nejlepší praxe a pomáhají tak rychlému přenosu úspěšných řešení. A to je klíčový benefit pro uživatele. Ne nadarmo se říká, že budoucnost začíná nyní. GS1 vidí společnou budoucnost celé komunity ve schopnosti spolupracovat, být partnery a společně naplňovat náš cíl být společným jazykem pro byznys.