×
×

ECR aktuálně (duben 2022)

ECR aktuálně (duben 2022)

Napsal/a Tomáš Martoch, senior manažer ECR, GS1 Czech Republic, 15. 07. 2022. Kategorie: ,

Spolupráce a udržitelnost. Tyto dvě oblasti určila valná hromada ECR jako klíčové pro další období. Současně deklarovala, že spolupráce mezi dodavateli a obchodníky je zásadní pro posílení digitalizace retailu, zvýšení dostupnosti zboží a snížení výpadků, ale i pro snižování odpadu a plýtvání potravinami.

Delegáti konference ECR dále stanovili priority pracovních skupin ECR pro EDI a pro Benchmarking a OSA. Jsou jimi datová otevřenost, sdílení dat a pokračování ve společných diskusích i se zapojením drogistických řetězců a on-line obchodníků. Mezi hlavní priority v oblasti udržitelnosti patří sdílení zkušeností a nejlepší praxe na poli omezování potravinového odpadu, udržitelné logistiky (včetně programu Lean & Green) a udržitelnosti v oblasti obalových materiálů.

Noví členové prezídia ECR

Valná hromada zvolila členy prezídia ECR. Gratulujeme nově zvolenému vedení ve složení Roman Bartišek (Albert ČR), Jozef Šimo (Makro C&C ČR), Stanislav Martínek (Nestlé ČR) a Pavel Hampejs (Unilever). O svůj pohled na problematiku digitalizace, udržitelné logistiky i o konkrétní plány společnosti Albert ČR v daných oblastech se Roman Bartišek podělil v krátkém rozho- voru na následující straně.

Udržitelnost

Čs. iniciativa ECR navázala spolupráci s Obalovým institutem SYBA. Výsledkem má být národní průvodce pro návrh a realizaci obalů, který poskytne metodiku pro zajištění co největší recyklovatelnosti obalů. Zpracovatelé projektu vycházejí z již hotového globálního průvodce vytvořeného pracovní skupinou při ECR Community a World Packaging Organization.

Iniciativa pokračuje v podpoře programu udržitelné logistiky Lean & Green. Připravuje návrh jednotné metodiky a vykazování i s ohledem na povinný nefinanční reporting ESG (Environment, Social, Governance; ekologicky, společensky a správně udržitelné investice). Vyvrcholením letošních aktivit spojených s programem bude vyhlášení cen Lean & Green Award pro nejlepší účastníky programu! Ve spolupráci s Klubem logistických manažerů ECR připravuje diskusi k dekarbonizaci silniční nákladní dopravy, využívání alternativních paliv, jako je LNG, a k elektromobilitě.

Plány pracovní skupiny EDI

  • Další zapojování elektronického dodacího listu DESADV vč. SSCC
  • Sjednocení procesu vytváření opravných dokladů. Dalším krokem bude nastavení optimálního procesu s využitím zprávy RECADV
  • Podpora sdílení produktových kmenových dat v GDSN především snahami o širší využívání zprávy PRICAT
  • Zapojování malých partnerů do B2B EDI. Tento úkol bude vyžadovat přípravu co nejjednoduššího formátu pro snadnou implementaci

Pracovní skupina benchmarking a OSA

  • Benchmarking: sběr a vyhodnocování základních KPI (servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace, přesnost forecastu)
  • Dokončení hloubkových diskusí s obchodníky na téma měření dostupnosti a sdílení dat
  • Vyhodnocení příležitosti pro zlepšení a spolupráci, analýza společného přínosu sdílení dat, příp. vytvoření společné metodiky pro měření dostupnosti zboží
  • Další sdílení zkušeností s využíváním inovativních přístupů a technologií pro zajištění dostupnosti.
  • Zkoumání možností automatizace a robotizace procesů pro reporting dat

Brief interview: Roman Bartišek, vicepresident supply chain, Albert Česká republika

Jak podporujete udržitelnou logistiku

Logistika v našem celkovém mixu tvoří méně než 10 % emisí CO2. I přesto je pro nás důležité úzce spolupracovat s našimi dopravci na optimalizaci tras a četnosti závozů zboží do prodejen, efektivním vytěžování plochy a užitné hmotnosti vozidel, jakož i využití reverzní logistiky, aby auta nejezdila „naprázdno“. Ve flotile máme i CNG kamiony a také dlouhé soupravy (gigalinery) na převozy zboží mezi distribučními centry. Věříme, že plynové varianty (CNG/LNG) poskytují finančně a technologicky dostupnou variantu k „zelené“ dopravě ve střednědobém horizontu. Elektromobilita a vodíkový pohon mají jistě budoucnost, elektro zejména v městské logistice a vodík v těžké nákladní dopravě. Když budou tyto alternativy dostupnější z pohledu infrastruktury, výběru vozidel a ekonomické racionality, určitě je zařadíme do vozového parku.

Intralogistika, modernizace a digitalizace. Jaké vidíte hlavní trendy?

Modernizace logistiky, jejích procesů a zvyšování efektivity nejenom šetří náklady, ale také pomáhá optimalizovat toky zboží v celém řetězci od dodavatelů přes distribuční centra až po prodejny. V návaznosti na udržitelnost je jedním z našich cílů pokračovat v omezování potravinových přebytků, které jsou v prodejnách z celkového objemu prodaných potravin již nyní jen v řádu nízkých jednotek procent. Omezovat se nám je daří nejenom díky dobře fungující spolupráci s potravinovými bankami, ale i pomocí moderních technologií ve forecastovacím a objednávkovém systému. Ty umožňují pracovat s velkými daty a postupně zpřesňují odhady objednávek díky progresivnímu strojovému učení.

Zmínil jste forecasting. Do jaké míry zapojujete dodavatele?

Naší hlavní prioritou je odladit forecastovací nástroje tak, aby poskytovaly spolehlivé odhady prodejů, a to v celé komplexnosti. Počínaje promočními položkami ​a regulérním zbožím přes sezony a fázování v čase až po kanibalizační a substituční efekty. Náročnost tohoto úkolu je značná, vezmeme-li v potaz dynamiku českého maloobchodu, zejména tu promoční, a rozsah našeho sortimentu i sítě prodejen. Dostáváme mnoho podnětů od dodavatelů ohledně sdílení forecastů pro potřebu plánování výroby a toku zásob na jejich straně. Tyto podněty vnímáme vstřícně jako snahu o zlepšení celého dodavatelsko-odběratelského řetězces pozitivním dopadem na dostupnost zboží pro zákazníky a optimalizaci zásob. Máme stejný zájem, a když si budeme jisti, že naše systémy jsou dostatečně spolehlivé i pro forecasty v horizontu jednotek týdnů, určitě otevřeme možnosti spolupráce a budeme participovat na systémovém řešení sdílení dat.

V oblasti chybovosti dat v maximální míře podporujeme elektronickou výměnu dat, ať už na bázi EDI zpráv (od objednávky přes příjem až po fakturaci) nebo výměny kmenových dat přes GDSN. Věříme, že to je správná a jediná cesta k větší spolehlivosti, rychlosti a transparentnosti dat.