×
×

I výrobky mají své pasy!

I výrobky mají své pasy!

Napsal/a Pavla Cihlářová, Ředitelka, GS1 Czech Republic, 24. 10. 2022. Kategorie: , , ,

O Green Dealu neboli tzv. Zelené dohodě pro Evropu se vášnivě diskutuje hlavně v souvislosti se zákazem spalovacích motorů. V tomto ohledu má zaryté odpůrce nebo nadšené příznivce. Zahrnuje však celou řadu dalších, neméně komplikovaných záměrů a vizí. Například iniciativu pro udržitelnou výrobkovou politiku.

Cílem iniciativy pro udržitelné produkty by mělo být dosažení klimaticky neutrální výroby. Dále snížení odpadu a celkově větší tlak na trvanlivost produktů, jejich opravitelnost, na opětovnou použitelnost či recyklovatelnost.

Ilustrační obrázek

 

Informace z celého životního cyklu produktu

Evropská komise plánuje v rámci udržitelné výrobkové politiky zavést tzv. digitální pas výrobku. Ten by měl obsahovat informace o daném produktu v celém jeho životním cyklu. Záměrem je identifikovat a podchytit nejdůležitější informace o složení každého výrobku. Uživatelé v celém dodavatelském řetězci by je pak mohli co nejlépe a co nejdéle využívat, případně opravit a znovu použít nebo správně recyklovat či zlikvidovat jako odpad.

Jako první sektor, kde by měl být digitální pas realizován, byla zvolena výroba baterií. Pro Evropu je aktuálně vývoj a výroba baterií klíčovou součástí strategie přechodu na čistou energii. Proto bylo rozhodnuto, že od 1. ledna 2026 musí být každá průmyslová baterie s kapacitou vyšší než 2 kWh uvedená na trh nebo do provozu vybavena digitálním pasem. Jeho součástí musí být mimo jiné jedinečný identifikátor, kterým bude produkt trvale označen a propojen s informacemi v digitálním záznamu.

GS1 in Europe se rozhodla věnovat této problematice velkou pozornost. V minulosti se již v obdobných projektech angažovala. Zavedení standardů GS1 pomáhá průmyslu plnit požadavky evropské legislativy například ve zdravotnickém sektoru nebo u potravin či tabákových výrobků. V květnu 2021 GS1 podepsala memorandum s organizací Global Battery Alliance. Jeho zadáním je spolupráce na realizaci pilotního projektu digitálního pasu pro baterie s využitím standardů GS1.

Pracovní skupina zaměřená na využití standardů pro podporu evropských regulací začala pracovat na manuálu, který by přehledně popsal identifikaci a značení baterií, jejich jednotlivých článků a bateriových sad. Pozornost byla věnována také identifikaci výrobců, dovozců a dalších relevantních hospodářských subjektů. Výstupem z této pracovní skupiny je dokument, který vysvětluje, jak je možno použít standardy GS1 pro splnění povinností stanovených v nařízení UE 2020/0353: jak lze využít standardy GS1 pro identifikaci a serializaci baterií (včetně surovin, modulů, polotovarů, finálních výrobků a výrobků z druhé ruky) a komponentů; jak je možno identifikátory kódovat do 2D kódů a jaké jsou možnosti realizace 2D kódů přímo na produktech nebo na etiketách; jak lze identifikovat obchodní partnery, tj. výrobce, distributory, resp. další hospodářské subjekty, které se zabývají následnou recyklací nebo likvidací.

 

Sdílení dat napříč ekonomikou

Ilustrační obrázek

Pracovní skupina se v rámci přípravy dokumentu zabývala také analýzou slabých míst při implementaci standardů GS1 v rámci definovaného zadání. V dokumentu jsou rovněž popsány důvody a výhody využití globálního standardu s ohledem na dosažení tolik potřebné interoperability. Elektronický systém výměny informací o bateriích totiž bude obsahovat obrovské množství informací a údajů, které bude potřeba nejenom zpracovávat, ale také třídit, vyhledávat a sdílet napříč celou ekonomikou. Počítá se s tím, že jednotliví obchodní partneři, na které se budou povinnosti vyplývající z regulace vztahovat, zpřístupní informace ve strojově čitelném formátu s využitím interoperabilních a snadno dostupných datových služeb. Stejně tak budou muset být interoperabilní také elektronické systémy, které budou zřízeny příslušnými orgány za účelem hlášení údajů.

 

Koncepce identifikace a označování

Podle nařízení by od 1. ledna 2027 měly být baterie označeny viditelným, čitelným a nesmazatelným způsobem, který poskytne informace nezbytné pro identifikaci baterií a jejich hlavních vlastností. Různé etikety na bateriích nebo obalech baterií musí informovat o životnosti, nabíjecí kapacitě, požadavku na oddělený sběr, přítomnosti nebezpečných látek a bezpečnostních rizicích. 2D kód, který má být vytištěn nebo jinak realizován na baterii, musí v závislosti na typu baterie umožnit přístup k informacím, které jsou pro danou baterii relevantní. Komise je zmocněna prováděcím aktem stanovit harmonizované specifikace pro některé požadavky na označování. Každá baterie bude výrobcem (nebo příslušným hospodářským subjektem) jednoznačně identifikována. Touto jednoznačnou identifikací může být typ baterie spolu s číslem šarže (výrobní série), příp. sériovým číslem. Výrobci musí rovněž poskytovat informace hospodářským subjektům, které provádějí opravy, repasování, přípravu na opětovné použití, zpracování a recyklaci. Za tímto účelem musí identifikovat součásti, materiály, případně nebezpečné látky tak, aby to splňovalo požadavky nařízení.

 

Jak může pomoci 2D kód a GS1 Digital Link?

Obecně platí, že 2D čárové kódy mohou nést mnohem více informací než jen identifikační číslo.
Je ale velmi důležité, aby tyto informace byly strukturované a standardizované. To zajistí jejich správnou interpretaci při načítání a automatickém záznamu do informačních systémů jednotlivých obchodních partnerů v celém hodnotovém řetězci od návrhu přes výrobu až po spotřebu, resp. likvidaci.

Samozřejmě, že 2D kód vytvořený při výrobě obsahuje informace, které byly relevantní a přesné právě v době, kdy produkt opouštěl výrobní závod. Pokud si představíme prostředí cirkulární (oběhové) ekonomiky, je jasné, že bude potřeba informace průběžně přidávat v závislosti na procesech (oprava, recyklace, ...), kterými bude výrobek, v tomto případě baterie, následně procházet. Proto by měl 2D kód obsahovat jednoznačný (optimálně standardizovaný) identifikátor pro daný produkt, který by zajistil v jakékoliv části životního cyklu přístup k nejnovějším, resp. aktuálním informacím.

 

Libovolný datový nosič

Organizace GS1 pro tyto účely doporučuje standard GS1 Digital Link, který umožňuje zpřístupnit potřebná, v daný okamžik relevantní, data pouhým načtením datového nosiče. GS1 digitální link poskytuje relativně jednoduchý způsob propojení kódovaných dat s informacemi uloženými v digitálním prostředí. Dokáže tak propojit obchodní partnery, instituce a regulační úřady nebo i koncové spotřebitele s online informacemi vztahujícími se k danému produktu. To vše umožňuje standard GS1 Digital Link prakticky bez ohledu na použitý datový nosič. Z pohledu technologie je rozdíl pouze v tom, zda je potřeba použít na získání potřebné odezvy nějakou aplikaci či nikoliv.

 

Digitální pasy i pro další produkty

EK rozdělila implementaci digitálních pasů pro výrobky do několika vln, které by měly v příštích deseti letech v určité posloupnosti na sebe navazovat. Bateriemi počínaje přes detergenty, kosmetiku, chemické produkty, plastové obaly, ve hře je i elektronika a textil.

GS1 spolupracuje s relevantními institucemi s cílem podpořit koncept digitálního pasu výrobku. Úsilí standardizační organizace je zaměřeno na dosažení vhodné struktury dat tak, aby digitální pas výrobku nebyl pouze politicky motivovanou deklarací, ale aby se stal skutečně užitečným nástrojem pro průmysl, vedl k dosažení zamýšlených cílů, z nichž budou mít prospěch i spotřebitelé. V případě zájmu tuto tématiku nebo konkrétně o další informace k digitálnímu pasu pro baterie, kontaktujte GS1 Czech Republic.

V prosinci 2020 navrhla EK nový regulační rámec pro baterie. Navrhovaná nová pravidla se vztahovala na celý životní cyklus baterií od jejich návrhu až po likvidaci. Tento rámec byl schválen letos v březnu také Evropským parlamentem. Nařízení stanoví požadavky na udržitelnost, bezpečnost a značení při uvádění baterií na trh a do provozu, jakož i požadavky na sběr, zpracování a recyklaci odpadních baterií. Nařízení se vztahuje na všechny baterie (přenosné baterie, automobilové baterie, baterie pro elektrická vozidla a průmyslové baterie) bez ohledu na jejich tvar, objem, hmotnost, konstrukci, materiálové složení, použití nebo účel. Vztahuje se rovněž na baterie zabudované do jiných výrobků nebo do nich přidané.


Do 1. ledna 2026 musí mít každá průmyslová baterie nebo baterie pro elektrická vozidla uvedená na trh nebo do provozu, jejíž kapacita je vyšší než 2 kWh, digitální pas baterie (DBP).

Ten musí:

  • být pro každou jednotlivou baterii jedinečný
  • obsahovat jedinečný identifikátor
  • umožňovat přístup k informacím o hodnotách parametrů výkonu a životnosti, když je baterie uváděna na trh nebo když se mění její stav.