×
×

INTERVIEW Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic

INTERVIEW Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic

Napsal/a Mikuláš Černý, Manažer PR a komunikace, GS1 Czech Republic, 24. 10. 2022. Kategorie: , , , , , ,

ŘEDITELKA GS1 CZECH REPUBLIC PAVLA CIHLÁŘOVÁ ROZPRÁVĚLA S ODCHÁZEJÍCÍM PREZIDENTEM GS1 CZECH REPUBLIC JAROSLAVEM CAMPLÍKEM

Jaroslav Camplík vykonával od roku 1994 funkci prezidenta EAN Česká republika. Stál u zrodu automatické identifikace v Československu; za jeho vedení se systém standardů rozrostl od prostého označování po chytré a robustní sdílení dat, které, což je hlavní, vešlo do rutinní praxe. Z retailu jsme vykročili do zdravotnictví a dalších oborů. Více v našem interview.  

 

Po téměř třiceti letech odcházíte do zasloužené penze. Jak vzpomínáte na začátky automatické identifikace?

V sedmdesátých letech jsem působil jako ředitel exportu v o. p. Čokoládovny. Každoročně jsme do Velké Británie vyváželi 900 tun zboží, šlo o relativně velké dodávky v několika druzích dezertů. Pro srovnání, největší odběratel, Sovětský svaz, ročně nakupoval přibližně 5 000 tun zboží. Anglický kontrakt se každoročně obnovoval. V roce 1979 nám předvedli bonboniéru, která měla na spodní straně čárový kód. Tesco již používalo automatickou identifikaci spotřebitelských jednotek. Všichni dodavatelé, a tedy i Čokoládovny, byli vyzváni, aby své produkty těmito kódy označili.

V té době u nás nic takového neexistovalo. V prvním roce jsme museli použít tiskové předlohy s anglickým prefixem, které nám Tesco poskytlo. Žádná tuzemská tiskárna je nedokázala v patřičné kvalitě realizovat, a tak jsme nechali tisknout obaly s kódy v Rakousku. Brzy se situace změnila a tiskárna Grafobal ve slovenské Skalici začala tisknout první kódy EAN. V podobné situaci se tehdy ocitly i další podniky se silným exportem na západ, jako např. pivovary nebo třeba Supraphon. My jsme však jako první začali usilovat o určitý institucionální rámec pro automatickou identifikaci.

 

Jaroslav Camplík foto

Jaroslav Camplík

Vzhledem k tehdejšímu politickému zřízení bylo potřeba pro vstup Československa do EAN International získat souhlas „strany a vlády“. Jak obtížné bylo toto prosadit?

V procesu zapojení do EAN International se angažovala Čs. obchodní a průmyslová komora. Překvapivě šlo vše hladce. V roce 1983 se Československo stalo 19. členem mezinárodní standardizační organizace. Mohli jsme oficiálně používat čárové kódy s československým prefixem 859; správou standardu byla pověřena Správa státních hmotných rezerv. Za zmínku stojí, že jsme o několik let předběhli celou řadu zemí, např. Portugalsko, Izrael a další.

Abychom mohli ověřovat funkčnost kódů, dovezli jsme s pomocí Koospolu (podniku zahraničního obchodu) kontrolní přístroj, který jsme instalovali v Grafobalu. Dovoz tohoto zařízení již vyvolal u našich úřadů jistá podezření. Obecně však měly pochopení: stát měl eminentní zájem o valuty a čárové kódy jako podmínka pro vývoz nepředstavovaly výrazný problém.

 

Později jste po dvě funkční období působil jako první zástupce z východního bloku ve správní radě EAN International. Jak jste byl ostatními členy přijat? Jak odlišné bylo jejich vnímání světa retailu?

Po pádu železné opony zaznívaly hlasy, že by v představenstvu měly být zastoupeny země z někdejšího východního bloku. Vzhledem k tomu, že EAN Česká republika byla díky činorodosti svého ředitele Jaroslava Martinice v daném regionu nejaktivnější, pozornost mezinárodního boardu se upřela na nás.

Nabídka členství ve správní radě EAN International mě potěšila, na druhou stranu jsem cítil obavy. Byli jsme stále naprostí benjamínci a mnohé ze světa standardizace si teprve osvojovali. A na opačném konci stolu seděli ostřílení borci ze západní Evropy, Japonska, z Jižní Ameriky, Austrálie, JAR…

 

Jak proběhlo vaše první zasedání?

Zvolen jsem byl před setkáním konaným v roce 1997 v Chicagu. K zasedání jsem se dostavil s půlhodinovým předstihem, jak je mým zvykem. Vešel jsem a přemítal, co budu dělat, kam se usadím, nikoho neznám… Naštěstí tam již seděl Ronnie Herzfeld z JAR. Představil jsem se a požádal jsem ho, jestli by mi mohl poradit, kam si mám sednout. Řekl: „Sedni si vedle mě.“ Tento člověk mi v začátcích moc pomohl. Vždy mě uvedl do kontextu, do problematiky a vysvětlil předmět jednání i jaký je jeho názor. Díky tomu jsem se rychle zorientoval a zapracoval. Dodnes jsme přáteli.

Pavla Cihlářová, Ředitelka GS1 Czech Republic


Je dobré připomenout, že prezident Camplík obhájil svůj mandát i na druhé volební období. Stalo se tak na valné hromadě v Pekingu v roce 2000. V GS1 je pravidlem, že počet mandátů ve správní radě je omezen. Jaroslav Camplík dokázal zajistit, že i po jeho odchodu zůstala ve správní radě pozice pro zástupce národní organizace z regionu východní Evropy.

Ovlivnilo vaše působení v globální správní radě váš názor na to, jaká by měla být role národní organizace na domácím trhu?

Bezesporu. V té době na domácím trhu probíhaly grandiózní změny. V roce 1993 jsem se stal generálním ředitelem Čokoládoven. Záhy začala privatizace, v našem případě s joint venture společností Nestlé a Danone. Pracovali jsme 12–16 hodin denně a v projektu obrazně řečeno zanechali kus zdraví. Měnilo se absolutně všechno. Sálový počítač, zabírající celé patro, nahradil počítač IBM, který se vešel do jedné malé místnosti. Zavedli jsme zcela jiný systém účetnictví. V reakci na implementaci prvních prvků moderního maloobchodu se vlastně přestavěl celý prodej. Stejně tak nákup: zatímco dosud si každý z patnácti podniků spadajících pod Čokoládovny zajišťoval suroviny samostatně, napříště měly být vstupy pořizovány centrálně. Implementovali jsme přísnější legislativní předpisy, hygienická opatření a realizovali miliardové investice do výrobních technologií.

Všechny země zastoupené v představenstvu EAN International z těchto nových technologií již těžily, zatímco pro nás to byl nepředstavitelný nápor. Učili jsme se za pochodu. Díky sdílení zkušeností kolegů z boardu jsem porozuměl potenciálu technologií nejen pro automatickou identifikaci a naučil se, jak jejich výhody vysvětlovat dodavatelům. Uvědomme si, že popisované změny byly překotné, doslova šokové, a dodavatelé byli vyplašení. Neměli informace. Zkušenosti z představenstva EAN International jsem sdílel s tehdejším ředitelem EAN ČR Jaroslavem Martinicem. On byl nejenom velice odborně erudovaný, ale měl velkou snahu implementovat vše podstatné pro každodenní byznys. Byl navíc pečlivý a zkušený praktik, takže dokázal správně identifikovat priority trhu a vyhnout se příliš sofistikovaným řešením, na která zatím čeští uživatelé nebyli připraveni. Myslím, že již tehdy se začala profilovat role naší organizace na domácím trhu. EAN ČR se postupně stal partnerem zejména výrobních společností, který jim byl oporou při transformaci v rychle se měnícím prostředí maloobchodu.

 

Jaká byla naopak vaše role v představenstvu EAN International?

Zde jsem se snažil obhajovat menší země. Vysvětloval jsem zástupcům tradičních členských států, že nováčci nejsou s využíváním standardů tak daleko jako oni. Že je nutné brát na vědomí jejich jistou zaostalost z hlediska vybavení a zázemí a respektovat jejich zájmy. Mluvil jsem nejenom za Česko a státy střední a východní Evropy, ale také za nově příchozí z jiných kontinentů, kteří byli zcela na začátku. Vzpomínám si například na Mongolsko. Zástupci tamní obchodní komory po vstupu do EAN International přijeli pro první pracovní zkušenosti přímo za námi do Prahy. Mluvil jsem např. za státy Afriky či Mongolsko, tedy země na úplném začátku.

Snažil jsem se také mezi zástupci těchto zemí propagovat zavádění nových řešení, vysvětloval důležitost budoucích investic s cílem vyrovnávat zpoždění ve vývoji. Na regionálních setkáních členských států střední a východní Evropy jsem se vždy snažil tlumočit rozhodnutí valné hromady a vysvětloval záměry globálního vedení. Tehdy to bylo ještě o to důležitější, že neexistovala celoevropská platforma, jakou máme dnes.

Bohužel musím konstatovat, že v tomto ohledu mám i po letech pocit, že globální organizace je stále pod vlivem velkých národních organizací a specifika a potřeby těch menších je potřeba stále připomínat.

Pavla Cihlářová, Ředitelka GS1 Czech Republic


Pamatuji si, jak jsem měla poprvé možnost vycestovat s oběma Jaroslavy, Martinicem a Camplíkem, na valnou hromadu do Berlína. Bylo skvělé vidět, jakou prestiž nám, poměrně malé národní organizaci, dodává pozice Jaroslava Camplíka ve správní radě. Kolegové z východní Evropy s ním diskutovali své lokální problémy, pozorně naslouchali jeho názorům. Tam jsem si tenkrát uvědomila, že jednotlivé trhy mají sice svá specifika, ale většinu projektů můžeme vést společně. To mě vlastně později motivovalo
k tomu, že jsem se aktivně podílela na spojení zemí střední a východní Evropy s těmi západními.

EAN International se v roce 2005 sloučil s americkou standardizační organizací UCC. Začala éra GS1. 

Proces slučování trval několik let. Americká strana se zavázala postupně akceptovat 13místné kódy i další identifikační struktury, sjednocovalo se názvosloví. V tu dobu probíhalo obrovské množství jednání, řady z nich jsem se také účastnil. Jako EAN ČR jsme propojení aktivně podporovali.

Spojení obou standardizačních organizací, které spravovaly prakticky shodné standardy pro identické průmyslové oblasti, bylo ohromným krokem vpřed. Na druhou stranu se opět projevil fenomén, o kterém jsem již hovořil: posílení vlivu velkých států na úkor malých.

Pavla Cihlářová, Ředitelka GS1 Czech Republic


Důležitým faktorem, který finálně rozhodl o sloučení EAN International a UCC, byl masivní vývoj standardu pro elektronickou identifikaci produktů a s tím související boom RFID technologie. V USA se hodně tlačilo na náhradu čárového kódu jako nosiče pro automatickou identifikaci, byla snaha dostat do retailu RFID tagy. Pro tyto účely byl vyvinut také standard pro EPC (elektronický kód produktu), který určitým způsobem navazoval na dosavadní systém značení, ale výrazným způsobem rozšiřoval jeho kapacitu směrem k serializaci a k daleko širšímu využití než pouze v retailu. Standard EPC se v tu dobu jevil jako významný trumf na straně amerického UCC. Svět automatické identifikace propadl jakési RFID horečce. Její dopady se projevily i na sloučení obou standardizačních organizací. Po několik následujících let se překotně vyvíjely standardy pro EPC a EPCIS, došlo i k řadě implementací. Ale pak boom utichl a o RFID se začalo přemýšlet v praktičtější rovině. Zejména v tom smyslu, že je to technologie, která doplní – nikoli nahradí – čárové kódy.

Součástí procesu sloučení bylo také přejmenování nové, již skutečně globální organizace. Bohužel nebylo dále únosné používat název EAN, byť to byl v tu dobu pro většinu světa opravdu silný brand. Nakonec bylo rozhodnuto, že nový název bude GS1. Mimochodem, kdo zná naše logo, dá mi asi zapravdu, že odráží ono tehdejší všeobecné nadšení pro RFID technologii.

Co se od té doby změnilo a jaká je GS1 dnes? Jaké největší výzvy má v horizontu několika následujících let před sebou?

My si to stále nechceme připustit, ale nastupující energetická krize, krize z nejistoty v dostupnosti vstupů, komponent, pracovních sil, nedejbůh krize potravinová, to všechno nás přinutí k řadě opatření, kde právě zavedení automatické identifikace, digitalizace a různých pokročilých technologií bude jedním z východisek. Automatická identifikace nejširšího spektra entit, robustní sdílení dat a digitalizace celých sektorů povedou k úsporám surovin, energií i hotových výrobků. Tehdy velice stoupne zájem o standardy.

Všichni jsou zatím v klidu, ale myslím si, že to horší teprve přijde. Obrovský potenciál automatické identifikace však může být využit pro snižování ztrát ve skladovém hospodářství, v logistice, v boji s plýtváním potravinami i zdroji. Standardy pomohou v rychlé adaptaci při změně poptávky, v opatřeních v dopravě, v přenastavování globálních dodavatelských řetězců. Proto očekávám nárůst významu a potřeby standardů GS1 i dalších řešení, které na Systém GS1 navazují. Snaha o udržitelnost se projeví ve všech oblastech. I v sektoru zemědělství, který vidím pro oblast automatické identifikace jako jeden z perspektivních. Ostatně standardy se zde již úspěšně etablují například v oblasti prostředků pro ochranu rostlin.

 

Které milníky z doby vašeho působení na pozici prezidenta GS1 Czech Republic byste vyzdvihl?

Za hlavní milníky považuji zmíněné spojení EAN International a UCC. Dále úspěšné předání vedení GS1 Czech Republic po odchodu ředitele Jaroslava Martinice současné ředitelce. Z hlediska rozvoje implementace standardů na lokálním trhu je zcela jistě významným počinem zavedení datové synchronizace nebo připojení českého trhu do globálních registrů. Zejména sdílení dat pomocí GDSN je něco, na čem jsme pracovali řadu let.

Důležitým milníkem je samozřejmě také zdařilý vstup do sektoru zdravotnictví a farmacie.

Díky silně proaktivnímu přístupu jsme dosáhli vynikajícího povědomí o standardech v oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. Nyní se snažíme o implementaci standardů GS1 ve zdravotnických zařízeních, máme již i první nemocnice, které pracují na digitalizaci a v té souvislosti postupně zavádějí standardy GS1. To, že jsme se dokázali soustředit i na jiné sektory, než je retail, velice oceňuji. A přijdou další odvětví.

 

V jaké kondici předáváte organizaci svému nástupci?

Je to organizace, kterou jsem si přál a odpovídá mým představám. Myslím si, že ji předávám ve velmi dobrém stavu. Organizace funguje, rozvíjí se, má jasno o svém směřování. Přesně podle vytyčených plánů činnosti, které každoročně schvaluje Výbor GS1 Czech Republic. Tady bych rád zdůraznil, že výbor je podle mého názoru kompaktní, velmi dobře fungující orgán. Jeho složení je optimálně vybalancované: najdeme v něm zástupce všech relevantních skupin uživatelů.

 

Je podle vás GS1 Czech Republic tou organizací, jakou jste chtěl mít, plní svoji funkci vůči uživatelům Systému GS1?

Od počátku jsme usilovali o to, abychom se z prostého „prodavače“ identifikačních čísel stali plnohodnotným partnerem pro uživatele a současně nezávislou autoritou na trhu. Nepochybuji, že se nám podařilo získat důvěru uživatelů v to, že se na nás kdykoli mohou obrátit, že se o nás mohou vždy opřít. Malí i velcí. A nehovořím pouze o dodavatelích; těší mě, že stále více obchodních řetězců nás na pravidelné bázi zve do svých provozů ke kontrole kvality čárových kódů a poté respektují naše závěry a doporučení. Vždy mě potěší, když se dovím, že na základě námi provedené verifikace s námi zahájí projekt další velká potravinářská společnost.

V posledním případě zahraniční centrála dané firmy ani nekontaktovala místně příslušnou organizaci GS1, ale plně důvěřovala našim pracovníkům. Věřím, že naše dobré renomé se ještě posílí s tím, jak více firem bude ověřovat pravost GTIN v globálních registrech a samozřejmě také s větší penetrací GDSN a s rozvojem digitalizace zdravotnictví.

Pavla Cihlářová, Ředitelka GS1 Czech Republic


Zde bych ráda zdůraznila, že Jaroslav Camplík díky své pozici v potravinářském podniku, později v potravinářské komoře, a také díky zkušenostem ze zastupování našich potravinářů v evropských institucích byl pro GS1 Czech Republic velmi vlivným a užitečným reprezentantem. Ať už bylo potřeba projednat cokoliv na úrovni státní správy nebo na úrovni vedení nadnárodních organizací nebo i menších lokálních firem. Jeho obrovské renomé a léty osvědčené vztahy a vazby na lídry průmyslu byly pro naši národní organizaci doslova k nezaplacení.

GS1 Czech Republic, vaše dnes již dospělé „dítě“, teď půjde vlastní cestou. Co byste si pro něj přál?

Je nutné intenzivně pokračovat ve zdravotnictví, nepolevovat na poli globálních registrů. Za nejdůležitější považuji rozvoj GDSN, kde jsme, doufám, ty nejzásadnější a nejtěžší kroky již učinili. Mým přáním je postupný přechod celého retailu na GDSN. Proto doporučuji dále neúnavně pracovat s řetězci i s online hráči. Kromě toho hledat příležitosti v dalších sektorech.

Foto z rozhovoru

Ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová rozprávěla s odcházejícím prezidentem GS1 Czech Republic Jaroslavem Camplíkem

 

Čeho by se GS1 Czech Republic měla vyvarovat?

Doporučuji být obezřetný v přístupu k různým módním vlnám a výstřelkům, které se občas v retailu projeví, zejména v B2C oblasti. Zákazníci jsou dnes stále více orientováni na využívání technologií, ale plošně se prosazují pouze ta řešení, která jsou praktická a spotřebitelům opravdu pomáhají. Příkladem jsou různé self-scanningové aplikace. Pak je samozřejmě celá řada víceméně marketingově zaměřených nástrojů a kampaní, které spotřebiteli spíše manipulují. Standardy GS1 poskytují datovou podporu samozřejmě i pro B2C aplikace, ale měli bychom být schopni rozlišit své priority, věnovat se tomu, co dává smysl. Koneckonců ze zkušenosti vím, kolik projektů vyšlo do ztracena…

 

Jaká budou vaše osobní doporučení vašemu nástupci?

Aby výbor pod jeho vedením pokračoval v tradici pracovních setkání s jednotlivými manažery, aby měli možnost osobně prezentovat svoji práci. Propojení strategických vizí s denní realitou je důležité pro obě strany. Aby si kromě pracovních kontaktů dokázal najít čas na setkání se zaměstnanci, obejít kanceláře, zeptat se, jak se daří. Společenský rozměr je podle mě velmi důležitý, protože dobře stmelený kolektiv je zároveň výkonný kolektiv. Musím říci, že sociálno z moderního byznysu trochu mizí, a domnívám se, že je to na škodu.

 

Jaké plány jsou nyní před vámi? Kromě vašich zásluh o rozvoj automatické identifikace jste se z pozice prezidenta spolku Vltavan významnou měrou podílel na udržování slavné tradice českého vorařského řemesla. Nejen na uchování kulturního dědictví, ale i o oživení řemesel spojených s plavci. Jak se spolku daří dnes a jaká je v něm vaše aktuální role?

Současně s GS1 složím svoji funkci i ve spolku Vltavan Čechy. Ve svých osmdesáti si myslím, že by ho měl vést někdo mladší. Chci však zůstat čestným prezidentem a co mi síly dovolí, vltavanským spolkům pomáhat alespoň z této pozice. Uvedli jsme do života dobové nákresy vorů a šífů, zapojili jsme učně a studenty, kteří je pomocí tradičních postupů vyrobili a spustili na vodu. Vltavanský šíf již čtvrtou sezonu vozí rodiny s dětmi v Davli, Štěchovicích a Praze. Přál bych si, aby moje působení ve vltavanských spolcích korunovalo uvedení vorařství na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Spolu se zástupci dalších pěti tradičních vorařských zemí jsme po tři roky sestavovali žádost a další náležitosti. O zápisu se bude rozhodovat na přelomu listopadu a prosince.

 

Kdo vás trochu blíže zná, nedovede si vás představit „v důchodu“. Na co se v nejbližších dnech těšíte?

Všichni moji známí a především lékaři mi říkají jediné: zůstaňte aktivní. Budu se snažit co nejdéle pěstovat svého koníčka – rybaření; každý rok podnikáme výpravy do Norska. Polovinu roku plánuji trávit ve Španělsku. Působil jsem více než rok ve Venezuele, mým hlavním jazykem je španělština, kterou si chci oživit na cestách na Pyrenejském poloostrově. Cestování bylo vždycky mé hobby. Na svých pracovních i soukromých cestách jsem navštívil přes 80 zemí světa. Teď už zůstanu věrný Španělsku a budu ho poznávat. První cestu máme naplánovánu do Santiaga de Compostella.

Ještě mám jeden cíl. Napsat vzpomínkovou knihu, počínaje klukovskými léty strávenými na ulici v Košířích v „bojích“ se Smíchováky; chci popsat, jak žili lidé na tehdejší průmyslové periferii Prahy, jak fungovaly živnosti, jak dříve Pražané trávili volný čas. Budu pokračovat až po svou dospělost, samozřejmě popíšu rozvoj automatické identifikace u nás. Psaní mi zabere určitě mnoho času, na zahálku ho mnoho nezbude.

 

Přejeme hodně zdaru!