×
×

(R)Evoluce v čárových kódech

(R)Evoluce v čárových kódech

Napsal/a Pavla Cihlářová, Ředitelka, GS1 Czech Republic, 24. 10. 2022. Kategorie: , , ,

Historie čárových kódů v obchodní praxi trvá úžasných 45 let. Ještě více neuvěřitelné je, že na POS se stále v drtivé většině používá lineární kód EAN-13, který obsahuje pouze GTIN, tj. jednoznačné identifikační číslo produktu. Důvod? Je to jednoduché, zažité, výhodné pro výrobce i obchodníky a zatím to zkrátka stačilo. Ale...

Není tajemstvím, že čárový kód může při prostém načtení poskytovat daleko více informací, než je tomu dnes. Dokáže zprostředkovat další funkcionality než pouhé „pípnutí“ u pokladny. Požadavky na množství informací na obalu výrobku neustále rostou. Je to důsledek nejrůznějších nařízení, ale i kreativity výrobců, požadavků obchodníků a koneckonců také očekávání ze strany zákazníků. Ti stále častěji nakupují podle kritérií jako složení výrobku, způsob výroby, původ, dopady na udržitelnost nebo v případě potravin nutriční hodnoty, alergeny apod. Velmi často, zejména jde-li o informace vyžadované zákonem, jsou tyto požadavky řešeny textem na obalu výrobku.

Ilustrační obrázek

 

Čárový kód MŮŽE umět víc

Kromě legislativních požadavků jsou ve hře také marketingové informace, kterými se výrobci i prodejci snaží navázat kontakt mezi obchodní značkou a spotřebitelem. Pro tyto účely používají stále častěji inovativnější řešení než pouhý text. Informace kódují do dvoudimenzionálních (2D) datových nosičů, nejčastěji QR kódů. Toto řešení umožňuje pohodlné skenování pomocí běžného mobilního zařízení. Z pohledu výrobce však může nastat problém s prostorem na obalu. Ne každý obal má dostatečnou plochu, která je pro tyto účely použitelná. Ze strany obchodníka může zase více kódů na výrobku způsobit zmatek, co má být vlastně na pokladně snímáno. Problematika využívání 2D kódů u běžně prodávaného sortimentu je tedy téma, které odstartuje zásadní změnu pro maloobchodní prodej. Podle odhadů globální organizace GS1 se tak stane v horizontu pěti let.

 

Příkladů z praxe rapidně přibývá

Přesun od tradičních lineárních čárových kódů k další generaci datových nosičů není nový koncept. Dobrým příkladem je zavedení evropského systému verifikace léků prodávaných na předpis. Implementace během několika let přinesla zásadní změnu ve značení léků  a přechod na 2D nosič prakticky v celém farmaceutickém sektoru. Rozhodně to nebylo snadné ani levné. Změna však zajistila očekávané benefity, zejména v oblasti sledovatelnosti a boje proti padělkům.

2D kódy na obalech mohou výrazně pomoci i v dalších oblastech. Jsou schopné omezit plýtvání potravinami nebo podpořit udržitelnost. Mohou pomoci zapojit zákazníky do projektů, které z pohledu udržitelnosti dávají smysl a mají vliv na zlepšování zákaznické zkušenosti. Benefity z využívání 2D kódů jsou např. u čerstvých potravin viditelné v oblasti lepšího řízení zásob. Kódy nesou informaci o šarži nebo o datu spotřeby. To umožňuje motivovat zákazníky například k přednostnímu nákupu potravin s kratší dobou spotřeby. S prvními výsledky se může pochlubit Belgie, kde se od letošního roku využívá GS1 DataMatrix pro značení zboží s proměnnou hmotností. Další poznatky z praxe přicházejí z Asie. Země jako Čína, Japonsko a Jižní Korea výrazně pokročily směrem k masivnímu využívání 2D kódů. Ukazuje se, že přechod zvládají jak výrobci, tak obchodníci bez větších problémů.

Pozitivní zkušenosti z Austrálie naznačují obrovské možnosti využití potenciálu 2D kódů. Obchodní řetězec Woolworths zavedl s vybranými dodavateli identifikaci pomocí 2D kódů na sortiment čerstvého masa a drůbeže; jednalo se vesměs o produkty s proměnnou hmotností. Díky dostupnosti informací o blížícím se datu spotřeby se podařilo o 40 % omezit plýtvání takto označenými potravinami, přičemž produktivita se zvýšila o 21 %. Pilotní projekt pracoval s GS1 DataMatrixem, který obsahoval GTIN, šarži, datum spotřeby, čistou hmotnost a cenu. Vedení společnosti je výsledky pilotu nadšeno a plánuje další rozvoj směrem k využití 2D kódů pro přesměrování zákazníků na web, který bude obsahovat data o původu produktu a jeho vlastnostech.

 

Interoperabilita je klíčová

čárový kód

Nikoho asi nepřekvapí, že kritickým faktorem pro zavádění 2D kódů do obchodní praxe jsou standardy. Ty umožní propojení informačních systémů napříč dodavatelskými řetězci. Interoperabilita je základní přidanou hodnotou využívání standardů GS1.

Globální organizace GS1 se v tomto směru snaží podporovat spolupráci mezi různými průmyslovými sektory, analyzovat a průběžně vyhodnocovat nové technologie a přicházet s inovativními přístupy, které pomáhají měnit obchodní praxi.

 

 

Jak přistoupit ke změně

Vše je o datech. Analýza toho, jaká data jsou potřebná pro zvládnutí interních procesů a pro komunikaci s obchodními partnery, je nezbytným domácím úkolem pro všechny společnosti, které plánují úspěšně zvládnout migraci z lineárních na 2D kódy. Jedině tak je možno udělat správné, informované rozhodnutí o tom, jaký čárový kód (datový nosič) bude vyhovovat konkrétnímu zadání.

V rámci migrace obchodu na 2D kódy se zvažuje využití dvou datových nosičů: GS1 DataMatrix nebo QR kódu. Cílem je dosáhnout stavu, kdy na produktu bude pouze jeden čárový kód pro různé funkce. Bude fungovat na pokladnách, ponese informace potřebné pro dodavatelský řetězec a umožní přístup ke spotřebitelským informacím.

 

Znamená to konec EAN-13?

Ne. Nebo alespoň ne hned. Lineární kódy budou koexistovat s 2D kódy tak dlouho, dokud pro ně bude existovat využití. I nadále bude platit základní pravidlo, které říká, že pokud jsou na výrobku současně dva datové nosiče, musí obsahovat identický GTIN, který zajistí provázanost kódovaných informací.

 

Jak to bude se skenery?

Obecně platí, že s přechodem na 2D kódy bude nutno přejít na kamerové snímače. Technologie snímání 2D kódů jsou dnes již relativně běžnou součástí většiny stacionárních i mobilních zařízení a do budoucna lze očekávat, že se budou dále zlepšovat. Cílem vývoje v této oblasti je, aby skenovací systémy byly schopny přečíst a zpracovat požadované údaje z jakýchkoli standardních čárových kódů. Organizace GS1 je v této oblasti aktivní, provádí průzkumy, vývoj a testování, spolupracuje se značkovými výrobci snímacích systémů.

Z dostupných dat vyplývá, že do roku 2023 bude více než 50 % velkých nadnárodních obchodních řetězců schopno 2D kódy snímat. Tito velcí obchodníci pokračují v rychlé modernizaci svých pokladních i ručních skenerů. Současně pokračuje vývoj aplikací pro terminály a mobilní zařízení.

Očekává se, že zavádění 2D kódů bude postupovat různou rychlostí v různých částech světa. Jedno je však jisté. Ti, kdo budou na transformaci včas připraveni, budou moci rychleji využívat všech výhod, které přechod přinese.

 

Přidaná hodnota 2D kódů v retailu

Spotřebitelé budou moci použít své chytré telefony k získávání informací o výrobcích bez ohledu na to, zda budou přímo v prodejně nebo mimo ni. Získají kompletní informace o výrobku, o tom, jak jej používat, skladovat, opravovat či recyklovat.

Výrobci budou schopni propojit své obchodní zájmy se strategií v oblasti oslovování koncových spotřebitelů, a to vše zakomponovat do jediného čárového kódu. Obchodníci dokážou lépe řídit skladové zásoby, efektivněji pracovat s datem spotřeby a účinněji bojovat proti plýtvání potravinami. Budou moci nabídnout i nové zákaznické benefity.

 

Testování 2D kódů

Jak bylo zmíněno, GS1 se aktivně podílí na testování technologií pro snímání čárových kódů i skenerů samotných. Cílem je vzájemně je porovnat a případně vylepšit jejich vlastnosti a funkce tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám průmyslu. Výsledky testování budou sloužit jako podklad pro obchodní a technologické plány v celém odvětví. Dodavatelům a výrobcům umožní získat informace důležité pro samotný proces migrace. Providerům pomohou připravit potřebná technologická řešení a aktualizaci SW pro skenery a další potřebná zařízení. První nezávislé testování probíhalo na univerzitě v Memphisu. Tamní laboratoř automatické identifikace je částečně financována GS1 Global Office. Laboratoř využívá komerční skenovací a tisková zařízení, která věnovali poskytovatelé řešení. Současně budou probíhat interní testy jednotlivých technologických společností. Výsledky všech testů se stanou součástí společného reportu, který by měl zodpovědět klíčové otázky spojené s přechodem na 2D kódy.

 

Testování HW…

Například je potřeba stanovit referenční hodnoty pro snímání jednotlivých typů datových nosičů, definovat rychlost a přesnost skenování různých velikostí 2D kódů, a to i s ohledem na úhly skenování. Testuje se, jaký vliv má množství zakódovaných dat na rychlost a přesnost snímání u jednotlivých datových nosičů. Hodnotí se, jak si skenovací systémy poradí s více kódy na obalu výrobku, jakou roli hraje jejich umístění, resp. vzdálenost datových nosičů a kdy je výsledky skenování ještě možno považovat za optimální. Sleduje se, jak počet různých dekódovacích algoritmů zapnutých ve skeneru ovlivní výkon snímače.

 

… a datových nosičů

Do testů byly zařazeny různé typy 1D a 2D datových nosičů. Nejenom standardizované ze Systému GS1, ale i otevřené či proprietární kódy. Testovaly se jednotlivě i v různých kombinacích a s různě velkým datovým obsahem. Sledoval se také vliv velikosti a výšky symbolů, barevnost, kontrast, úroveň korekce chyb a další parametry.

Testy probíhaly v několika úrovních s celou řadou proměnných. V prvním kole se testovaly všechny nosiče pouze se zakódovaným číslem GTIN. Ve druhé fázi se sledoval vliv většího objemu dat na výkonnost a rychlost skenování. Předmětem třetí řady testů bylo sledování kvalitativních parametrů skenování různých kombinací datových nosičů s různými datovými obsahy, hlavně s ohledem na vyhodnocení optimálních kombinací standardních 1D a 2D kódů nebo standardních a otevřených variant 2D kódů.

Součástí testování nebyly pouze analýzy skenování, pozornost byla a je věnována i dalším aspektům. Jednou z oblastí, která bude posuzována, bude tisk čárových kódů a vyhodnocení různých tiskových technologií z pohledu tisku statických versus dynamických dat nebo s ohledem na různé obalové materiály či tvary obalů.

 

GS1 může POMOCI zkušenostmi z praxe

Globální organizace GS1 vydala letos manuál s názvem 2D kód pro maloobchod, kde jsou shrnuty aktuálně dostupné informace k přechodu od lineárních k 2D kódům. GS1 Czech Republic připravila webinář, školení a základní manuál k této problematice.

Společnosti, které mají své zástupce ve správní radě globální organizace GS1, se dohodly na ambiciózním plánu přechodu od lineárních na dvoudimenzionální čárové kódy. Plán předpokládá, že do roku 2027 budou všichni maloobchodníci schopni snímat na svých pokladnách i 2D kódy.

GS1 Czech Republic připravuje webinář, školení a základní výukový materiál k této problematice. Chystá se kampaň pro technologcké firmy, obchodníky a dodavatele. O přechodu budeme dále informovat.