×
×

Standardní značení pomáhá zdravě hospodařit

Standardní značení pomáhá zdravě hospodařit

Napsal/a Pavla Cihlářová, Ředitelka, GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: , , ,

Dne 1. července nabyla účinnosti novela zákona o rostlinolékařské péči. Mimo jiné přinesla povinnost týkající se označování přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele.

V září 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o rostlinolékařské péči. Jednou z novinek je povinnost značení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele pomocí standardu GS1. Přesněji řečeno pomocí identifikačního čísla GTIN a dalších dynamických informací, které jsou kódovány do 2D kódu GS1 DataMatrix umístěného na etiketě nebo na obalu přípravku.

 

rostoucí plodina

 

Kontrola pohybu v dodavatelském řetězci

Pro zavedení systému značení přípravků a jejich dosledovatelnosti byla již v roce 2019 ustavena pracovní skupina. Pod vedením Ministerstva zemědělství ČR v ní zasedli zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, výrobců a distributorů přípravků. Následně byla přizvána národní standardizační organizace GS1 Czech Republic. Pracovní skupina připravovala návrh novely zákona o rostlinolékařské péči, v jejímž rámci měl být nový systém sledování přípravků na ochranu rostlin uveden do praxe. Skupina se věnovala rovněž přípravě technického řešení – od požadavků na značení přes způsob evidence pohybu prostředků v dodavatelském řetězci až po jejich konečné použití. Výsledky činnosti pracovní skupiny byly zohledněny v aktualizované vyhlášce o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, jejíž novelizace byla zveřejněna koncem letošního června ve Sbírce zákonů pod č. 200/2023 Sb.

 

Dosledovatelnost a evidence

Systém je nastaven tak, že pokud přípravek není předepsaným způsobem označen z výroby, přechází zákonná povinnost na prvního distributora, který jej dodá na český trh. V případě souběžného dovozu je za prvního distributora považován držitel povolení k souběžnému obchodu.

Prvotním krokem při zohlednění přípravku v úložišti je vyplnění tzv. katalogu, ve kterém se ke každému přípravku evidují údaje, jako je evidenční číslo povolení, měrná jednotka a informace o hierarchii balení. Informace je možno zasílat elektronicky, což částečně snižuje administrativní zátěž pro zadavatele. Ti mají přístup k úložišti buďto prostřednictvím portálu eAGRI z webových stránek ÚKZÚZ, nebo přes Portál farmáře. Zároveň mají možnost získat podrobnější technické informace o IT řešení systému, včetně struktury datových vět, aby si mohli patřičným způsobem upravit své informační systémy či skladový software a odesílat data do úložiště automaticky.

Současně byla vyvinuta veřejně dostupná aplikace pro mobilní zařízení. Uživatelé s ní mohou vyhledávat informace o přípravcích pomocí evidenčního čísla, a pokud jsou přípravky již uvedeny v úložišti, tak i podle identifikačního čísla GTIN či naskenováním 2D kódu. U vyhledaných přípravků aplikace zobrazí detaily povolení včetně způsobů použití, účinných látek a jejich výstražných symbolů. Do budoucna se počítá s možností čerpat údaje z úložiště prostřednictvím této aplikace. Zde samozřejmě záleží na rychlosti naplnění úložiště potřebnými daty.

 

Silně mezinárodně propojený sektor

Jak bylo zmíněno v úvodu, pro identifikaci přípravků na ochranu rostlin byl využit standard GS1, a to jak pro samotnou jednoznačnou identifikaci daného produktu, tak i pro podchycení dalších povinných dynamických údajů. V případě přípravků na ochranu rostlin jde o číslo šarže a datum výroby, které jsou kódovány pomocí příslušných aplikačních identifikátorů Systému GS1.

Výběr standardu nebyl náhodný. Podpořily ho především zkušenosti z existující praxe značení tohoto typu produkce. Zejména výrobci jsou tradičními uživateli standardu GS1; zvyklí značit tímto standardem tu část své produkce, která je určena pro běžný maloobchod. Roli hrál také fakt, že daný sektor je silně mezinárodně propojený. Bylo tedy potřeba, aby identifikační standard byl mezinárodně uznávaný a nebylo potřeba prostředky přeznačovat.

 

Nová pravidla

Prováděcí předpis, vyhláška 200/2023 Sb., stanoví, že přípravky na ochranu rostlin určené pro profesionální uživatele musí být označeny „dvourozměrným čárovým kódem“ na etiketě nebo obalu produktu. Tento kód má obsahovat „jedinečný identifikátor, číslo šarže a datum výroby výrobce formulace“.

Převedeme­li tento text vyhlášky do názvosloví Systému GS1, je tím řečeno, že prostředky mají být označeny identifikačním číslem GTIN a do 2D kódu GS1 DataMatrix bude kromě čísla GTIN zakódována ještě šarže a datum výroby, tj. aplikační identifikátory AI (10) a AI (11). Vyhláška umožňuje, aby do 2D kódu mohly být zakódovány případně i další informace, což dává do budoucna šanci automaticky snímatelnou identifikaci v případě potřeby doplnit například o sériová čísla. Podmínkou kódování dalších informací je, že nesmí být narušena obecná dekódovatelnost povinného značení.

 

traktor zavlažující pole

 

Z pohledu Systému GS1 se jedná o velmi rutinní řešení značení produktů. To, co toto řešení odlišuje od běžné maloobchodní praxe, je specifický dodavatelský řetězec, jehož administrativní část, resp. informační tok, je velmi často složitější než fyzický tok zboží. Navíc identifikace zde není určena pro prodej zboží ve smyslu průchodu pokladnou, ale slouží k průběžnému sledování pohybu od výrobce přes distributory až ke konečnému uživateli, který produkty využije k ošetření ploch, na nichž hospodaří.

Vyhláška dále definuje strukturu informace, kterou je výrobce/distributor povinen elektronicky zasílat do výše zmíněného úložiště. Datová věta musí obsahovat typ pohybu přípravku, jeho název, jedinečný identifikátor (GTIN), číslo šarže, datum výroby, množství přípravku, obsah daného balení, dále pak identifikaci dodavatele i odběratele přípravku a identifikaci odesílatele dat. V úložišti dat se k jednotlivým šaržím přípravků evidují údaje o pohybech konkrétního množství přípravku, a to na základě dat získaných od jednotlivých distributorů v rámci celého dodavatelského řetězce. Informace musí být do uložiště dat zasílána do tří dnů od uskutečněného pohybu prostředku na trhu, tj. od přijetí nebo předání přípravku.

Od 1. července tohoto roku platí povinnost standardního značení pomocí 2D kódu pro všechny přípravky vyrobené po datu účinnosti novely zákona. Výrobci a distributoři mají povinnost zasílat informace o produktech vyrobených po tomto datu (a jejich uvádění na trh) do datového úložiště, které bylo pro tyto účely státní správou vybudováno. Jeho zřízení bylo součástí vládou schváleného Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR.

Miluše Dvoržáková
BRIEF INTERVIEW

jednatelka, CropLife Česká republika

Miluše Dvoržáková


 

Jak je nový systém přijímán v praxi?

Na přípravky na ochranu rostlin jsou v současnosti kladeny mnohem vyšší požadavky, než tomu bylo v minulosti. Je zřejmé, že zavedení jejich dohledatelnosti v celém distribučním řetězci je logickým krokem, který na tyto požadavky reaguje. Dohledatelnost je různými způsoby řešena i v dalších zemích EU, jedná se však o systémy, které jsou zajišťovány průmyslem.

 

Jak se bude regulace dále vyvíjet?

V přípravě je nová legislativa EU, která do několika let zavede povinnost dohledatelnosti ve všech zemích EU, a proto rozhodnutí o realizaci komplexního systému dohledatelnosti prostřednictvím státní správy považuji za krok správným směrem.

 

Jak byste zhodnotila roli GS1 Czech Republic v přípravě novely vyhlášky?

Důležité bylo přizvání sdružení GS1 Czech Republic v raném stadiu projektu. Díky této spolupráci jsme se vyvarovali mnoha chyb a získali neocenitelné rady. I když byl projekt připravován v součinnosti všech článků distribuce, po jeho spuštění se projevily některé nedostatky, které nebylo možno v testu odhalit. Proto nyní dochází za provozu k určitým úpravám a odstraňování nedostatků. Bez součinnosti a ochoty ke spolupráci ze strany distributorů by byl tento projekt, který na celý distribuční řetězec klade nemalé nároky, časové i finanční, jen těžko realizovatelný.

Croplife ČR

Asociace pro udržitelná řešení ochrany plodin


Cíl:

Podpora moderních zemědělských postupů, inovací a technologií pro udržitelnější model zemědělství

 

Členství:

Síť národních evropských asociací sdružených pod mateřskou CropLife Europe se sídlem v Bruselu; Agrární komora ČR a Česká společnost rostlinolékařská

 

Členské společnosti:

Adama CZ, BASF, BAYER, Corteva Agriscience, FMC Agro Česká republika, Syngenta Czech